Uwaga! Ogłaszamy wielką zbiórkę zdjęć!

Posiadasz w domu dokumenty z naszego miasta lub zdjęcia dawnej Wieliczki, które mogą zainteresować innych?

Twoje rodzinne archiwum może stać się częścią zasobów kulturowego dziedzictwa Wieliczki!

 

Miasto i Gmina Wieliczka ogłasza zbiórkę starych zdjęć i dokumentów.

Zebrane materiały zostaną zarchiwizowane i zaprezentowane na plenerowej wystawie, a także wzbogacą zasoby Multimedialnego Centrum Regionalnego.

Czekamy na Was do 30 września 2019 r. w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

Szczegółowe informacje: 12 278 32 00 wew. 102.


ADMINISTROWANIE DANYMI W PROJEKCIE:
Treść uzgodnień wynikających z umowy o współadministrowanie, które zostaną przekazane podmiotom danych. Strony wspólnie ustalają, że podmiotom danych zostaną przekazana treść uzgodnień w następującej postaci:
Uprzejmie informujemy, że pomiędzy:
Urzędem Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą przy ul. Powstania Warszawskiego 1; (32-020 Wieliczka), NIP 683-00-11-450, REGON 000525470 reprezentowaną przez – Burmistrza Artura Kozioła zwanym dalej „Współadministratorem 1”, a Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą przy Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka, NIP 683-19-62-271 REGON 120182726 reprezentowaną przez Magdalenę Kot dyrektora z upoważnienia zwanym dalej „Współadministratorem 2”, a Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Wieliczce, NIP 683-14-04-743 reprezentowaną przez Agatę Czarnotę-Bajorek, zwaną odrębnie „Współadministratorem 3”, zostały zawarte umowy o współadministrowanie Pana/Pani danymi osobowymi. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów przetwarza Pana/Pani dane osobowe w uzgodnionym zakresie.

Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za:
– przetwarzanie związane ze zbieraniem, utrwaleniem, rozpowszechnieniem materiałów zawierających Pani/Pana dane osobowe
– zamieszczenie na stronie internetowej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
– realizację praw podmiotu danych;
– zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o naruszeniach ochrony danych osobowych;
-dokonywanie czynności we wszelkich postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów prawa.

Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za:
– przetwarzanie związane z rozpowszechnianiem Pani/Pana danych osobowych
– zamieszczenie na stronie internetowej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

Współadministrator 3 jest odpowiedzialny za:
– przetwarzanie związane z rozpowszechnianiem Pani/Pana danych osobowych
– zamieszczenie na stronie internetowej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

Niezależnie od powyższego podziału obowiązków, każdy ze współadministratorów odpowiada wobec Pana/Pani tak za samo za należyte i zgodne z prawem przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. Swoje prawa związane z Pana/Pani danymi osobowymi może Pan/Pani zrealizować osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną. Aby ułatwić Panu/Pani wykonanie praw, wyznaczyliśmy punkt kontaktowy w odniesieniu do każdego współadministratora (32-020 Wieliczka) iod@synergiaconsulting.pl tel. 500-610-605. Niezależnie jednak od tych ustaleń i wyznaczenia punktu kontaktowego, może Pan/Pani zrealizować swoje prawa wobec każdego z nas (wtedy we własnym zakresie przekażemy Pana/Pani żądanie do właściwego podmiotu).