Regulamin uczestnictwa w zajęciach CKiT w sezonie 2018 / 2019

(Pobierz regulamin w wersji: PDF / WORD)

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez CKiT, z siedzibą przy Rynku Górnym 6 oraz w świetlicach środowiskowych prowadzonych przez CKiT jest:

  1. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,

  2. dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna u prowadzącego zajęcia lub u pracownika CKiT na stosownym formularzu zgłoszeniowym (deklaracja uczestnictwa), co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

  3. w przypadku zajęć płatnych uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem CKiT do 5 dnia danego miesiąca.

 1. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży pisemną rezygnację (również e-mailowo) lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu.

 2. W imieniu małoletnich uczestników sprawy organizacyjne, płatności za zajęcia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

 1. Wysokość opłat za zajęcia w CKiT reguluje cennik znajdujący się na tablicy ogłoszeń w siedzibie CKiT oraz świetlicach środowiskowych prowadzonych przez CKiT.

 2. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. Opłaty wnoszone są do 5-go dnia każdego miesiąca.

 4. Opłat można dokonywać:

– przelewem na konto bankowe CKiT: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 23 8619 0006 0010 0200 8051 0001 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który wnoszona jest wpłata oraz rodzaj opłacanych zajęć)

– w kasie CKiT, Rynek Górny 6 oraz świetlicach środowiskowych prowadzonych przez CKiT, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 1. Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba trwająca powyżej 14 dni, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, w takim przypadku możliwy jest zwrot opłaty proporcjonalnie w stosunku do nieobecności uczestnika.

 2. Uczestnikom zajęć przysługują następujące zniżki:

-10% dla 1 osoby z rodzeństwa,

-15% dla uczestników co najmniej dwóch sekcji. Oferta dotyczy drugiej i następnych wybranych sekcji. W przypadku rezygnacji z innych wybranych sekcji i pozostaniu przy jednej, zniżki przestają obowiązywać.

-20% w ramach programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+” obejmującego zajęcia: Klub Młodego Plastyka, Robotowo, aerobik.

-20% dla posiadaczy „Wielickiej Karty Seniora 60+” na cykl „Spotkania z kabaretem” oraz możliwość bezpłatnego korzystania z infrastruktury sportowej.

 1. Zniżki nie mogą być łączone (za wyjątkiem „Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3+”) i są liczone dla tańszych zajęć.

 2. W przypadku zaległości w regulowaniu opłat w danym miesiącu uczestnik zajęć zostaje zawieszony do czasu uregulowania płatności.

 3. Dyrektor na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne zwolnienia z opłat w przypadku trudnej sytuacji materialnej na podstawie zaświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej wydanego na prośbę zainteresowanego.

 4. Zniżki, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu uczestnictwa w zajęciach CKiT, będą stosowane pod warunkiem dokonania opłat w terminie.

 5. Zawieszenie opłat w czasie trwania sezonu obowiązuje wyłącznie w przypadku pisemnej rezygnacji z zajęć.

 6. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.

 7. Na prośbę uczestnika może zostać wydane zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

 8. Na prośbę uczestnika wydajemy faktury z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

 9. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.

 10. W przypadku dołączenia do grupy w trakcie trwania zajęć opłata naliczana jest proporcjonalnie.

III. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ

 1. Zajęcia odbywają się wyłącznie w wyznaczonym przez Dyrektora lub Kierownika miejscu, w godzinach pracy CKiT Rynek Górny 6 oraz w świetlicach środowiskowych prowadzonych przez CKiT.

 2. Czas zajęć ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez Kierownika w porozumieniu z instruktorem prowadzącym dane zajęcia.

IV. ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ

 1. W przypadku odwołania zajęć z winy instruktora, istnieje możliwość ich odpracowywania w innym terminie. Decyzję o odpracowaniu zajęć i ich termin, ustala instruktor po konsultacji z kierownikiem CKiT.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (e-mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.

 3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 8 – 12 osób w zależności od rodzaju zajęć.. W przypadku obecności na zajęciach mniejszej liczby osób, niż wymagane minimum, instruktor – po konsultacji z Dyrektorem lub Kierownikiem może podjąć decyzję o usunięciu zajęć z oferty CKiT.

 4. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.

 5. W sytuacjach spornych, informacji o płatności za zajęcia udziela Kasjer.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI I WYPOSAŻENIA SAL, W KTÓRYCH ORGANIZOWANE SA ZAJĘCIA

 1. Uczestnik, który w terminie uiszcza należne opłaty, ma zagwarantowane prawo uczestnictwa w zajęciach oraz możliwość korzystania z pomieszczeń i części niezbędnych materiałów.

 2. Zasady korzystania z materiałów udostępnianych przez CKiT określają prowadzący zajęcia instruktorzy. Warunkiem uczestnictwa w niektórych zajęciach jest zapewnienie przez uczestnika własnych materiałów i sprzętów w zakresie przedstawionym przez instruktora.

 3. Uczestnik zajęć ma prawo przebywać w sali zajęć tylko w godzinach wyznaczonych na zajęcia pod opieką instruktora.

 4. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

 5. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik CKiT.

 6. Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia w terminie i na zasadach ustalonych z CKiT.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

 2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora, pracownika CKiT.


Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu.

……………………………………………………………………………………

                                                                                                  data i czytelny podpis